Đại hội đồng cổ đông English| Tiếng việt

PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông năm 2010