Đại hội đồng cổ đông English| Tiếng việt

PNJ

Đại hội đồng cổ đông năm 2020

ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020

 1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về
 2. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (11/06/2020): Tải về | Đính chính (12/06/2020) | Correction (12/06/2020)
 3. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
 4. Giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
 5. Phiếu góp ý (10/03/2020): Tải về | English version
 6. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
  English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020)
 7. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | English version
 8. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (28/05/2020) | English version | Updated(28/05/2020)
 9. Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
  English version | Updated(28/05/2020)
 10. Mẫu đơn đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
  English version | Updated(28/05/2020)
 11. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
  English version | Updated(28/05/2020)
 12. Mẫu sơ yếu lý lịch dành cho đề cử viên, ứng cử viên HĐQT (10/03/2020):
  Tải về | English version
 13. Tài liệu ĐHĐCĐ lần 25 – năm 2020:
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Hợp nhất) (10/03/2020): Tải về | English version
  - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi PwC (Riêng) (10/03/2020):
  Tải về | English version
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
  - Định hướng hoạt động năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
  English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020)
  - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (10/03/2020): Tải về | English version
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | English version | Updated (25/05/2020)
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (10/03/2020): Tải về | English version (Bãi bỏ theo nội dung chương trình ĐHĐCĐ cập nhật ngày 04/06/2020)
  - Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2020 (10/03/2020): Tải về | Cập nhật (04/06/2020) | English version | Updated (04/06/2020)
  - Tờ trình bổ sung quy chế ESOP năm 2018, năm 2019 (10/03/2020):
  Tải về | English version
  - Tờ trình về việc thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (28/05/2020)
  English version | Updated (28/05/2020)
  - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (25/05/2020): Tải về | English version
  - Tờ trình thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thay Tiểu ban Tài chính (10/03/2020): Tải về | English version
  - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Ông Nguyễn Tuấn Hải (04/06/2020):
  Tải về | English version
  - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Trần Phương Ngọc Thảo (04/06/2020):
  Tải về | English version
  - Sơ yếu lý lịch của đề cử viên TV HĐQT – Bà Tiêu Yến Trinh (04/06/2020):
  Tải về | English version
  - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (28/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
  English version | Updated (25/05/2020) | Updated (28/05/2020) | Updated (04/06/2020)
 14. Thẻ biểu quyết (10/03/2020):
  Tải về | Cập nhật (25/05/2020) | Cập nhật (04/06/2020)
  English version | Updated (25/05/2020) | Updated (04/06/2020)

Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Đại hội đồng cổ đông năm 2015

Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Đại hội đồng cổ đông năm 2010