Nghị quyết của HĐQT

PNJ

         – NQ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu ĐHĐCĐTN 2018 (16/01/2018): Tải về
         – NQ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2017 (24/11/2017): Tải về
         – NQ thành lập Chi nhánh PNJ Lào Cai (11/09/2017): Tải về
         – PNJ Tăng vốn điều lệ và đổi mới Điều lệ theo ủy quyền của DHDCD (28/07/2017): Tải về
         – PNJ_NQ HQT về việc thành lập chi nhánh PNJ Phú Thọ (26/07/2017): Tải về
         – PNJ_NQ HQT về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (19/07/2017): Tải về 
         – CV ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2017(30/06/2017): Tải về 
         – NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2017(30/06/2017): Tải về 
         – NQ thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Trị (21/06/2017): Tải về 
         – PNJ_Thông qua CCTC từ ngày 01/06/2017 và điều chỉnh thông tin cá nhân của GĐ Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (12/05/2017): Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc thành lập 2 chi nhánh trực thuộc Công ty (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_CBTT về việc bầu CT, PCT HĐQT (03/05/2017) : Tải về 
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thành lập Chi nhánh PNJ Phú Yên (10/04/2017) : Tải về 
​         – PNJ_Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền bỏ phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 (15/03/2017) : Tải về 
         – PNJ_NQ HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cp theo hình thức riêng lẻ (13/03/2017) :  Tải về 
         – NQ ký kết hợp đồng với người liên quan (28/02/2017) :  Tải về 
         – PNJ_NQ họp HĐQT thành lập Chi nhánh PNJ Hậu Giang và Chi nhánh PNJ Kon Tum (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT bổ nhiệm GĐ Khối TCKT và KTT từ ngày 01/03/2017 (17/02/2017) :  Tải về
         – PNJ_NQ của HĐQT về việc sửa đổi Giá phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (04/01/2017) :  Tải về Download
         – PNJ_NQ HĐQT về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc (27/12/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2016) : Tải về Download
         – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thông qua kế hoạch xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cp riêng lẻ, miễn nhiệm, bổ nhiệm tv HĐQT và 1 số nội dung khác (24/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ thay đổi ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2016 (11/11/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 (02/11/2016) : Tải về
         – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Ninh và Chi nhánh PNJ Quảng Bình (17/06/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (13/05/2016) : Tải về
         – PNJ_Lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016 (26/04/2016) : Tải về
         – PNJ_NQ họp HDQT về việc chấp thuận Đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân của ông Phan Quốc Công và bổ nhiệm 02 thành viên HDQT thay thế (19/03/2016) : Tải về
        – PNJ_Thành lập Chi nhánh PNJ Ninh Bình : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc thay đổi Giám đốc công ty con và chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Hồ An T (27/02/2016) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc ký kết hợp đồng với người liên quan (22/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 (20/01/2016) : Tải về
        – PNJ_Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc (18/12/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015 (15/12/2015) : Tải về
        – Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2015 và tạm dừng triển khai việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (16/10/2015) : Tải về
        – Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Tổ chức ĐHĐCĐ phiên bất thường (01/10/2015) : Tải về
        – PNJ_NQ họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015 (17/06/2015) : Tải về
        – NQ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức 2014, trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn VCSH và Thành lập Chi nhánh PNJ Dak Nông (23/05/2015) : Tải về
        – NQ của HĐQT lần 262 (05/05/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 256 (07/04/2015) : Tải về      
        – NQ của HĐQT lần 253 (04/11/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 249 (03/10/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 247 (23/9/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 243 (27/8/2014) : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 242 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 238 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 229 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 228 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 222 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 218 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 217 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 214 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 211 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 209 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 207 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 200 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 199 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 198 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 196 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 190 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 182 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 180 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 179 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 173 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 170 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 168 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 162 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 160 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 157 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 154 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 153 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 151 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 143 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 142 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 141 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 140 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 134 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 131 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 128 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 127 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 124 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 123 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 122 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 121 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 120 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 119 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 116 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 115 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 114 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 113 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 112 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 111 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 110 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 109 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 107 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 106 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 104 : Tải về 
        – NQ của HĐQT lần 103 : Tải về