Báo cáo thường niên English| Tiếng việt

PNJ

– Báo cáo phát triển bền vững 2022 (23/10/2023): Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2022 (17/04/2023): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2021 (09/02/2023): Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2021 (04/04/2022): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2020: Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2020 (09/04/2020): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2019: Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2019 (25/03/2020): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2018: Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2018 (03/04/2019): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2017: Tải về | English Version

– Báo cáo thường niên năm 2017 (05/04/2018): Tải về | English Version

– Báo cáo phát triển bền vững 2016: Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2016 (05/04/2017): Tải về

– Báo cáo phát triển bền vững2015:Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2015 (18/03/2016): Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2014 (14/04/2015): Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2013 (19/03/2014):Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2012 (17/04/2013):Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2011:Tải về

– Báo cáo thường niên năm 2010: Tải về | English version