Báo cáo thường niên

PNJ

 – Báo cáo phát triển bền vững 2016: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2016 (05/04/2017): Tải về

 – Báo cáo phát triển bền vững 2015: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2015 (18/03/2016): Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2014 (14/04/2015): Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2013 (19/03/2014): Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2012 (17/04/2013): Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2011: Tải về

 – Báo cáo thường niên năm 2010 :
        + English : Download
        + Tiếng Việt : Tải về