Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1102050.3051052 Tròn 0.00 E VS1 Liên Hệ
DD1101030.3045045 Tròn 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3043043 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3043043 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1036036 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3045045 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1045045 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.1036036 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3043043 Tròn 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3054054 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1040040 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3054054 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3042042 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3045045 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3050050 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3042042 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
 
1 2 3 4 5 6 7 8
  2 - 16