Click & Collect

"CLICK AND COLLECT"

Hình thức giao hàng mới tại PNJ

Chỉ với 3 bước
Lựa chọn sản phẩm yêu thích và thêm vào túi hàng. Đặt mua với hình thức nhận tại cửa hàng

Lựa chọn sản phẩm yêu
thích và thêm vào túi
hàng. Đặt mua với hình thức
nhận tại cửa hàng

Nhận được email/ tin
nhắn xác nhận đơn hàng
và thời gian nhận hàng

Nhận được email/ tin nhắn xác nhận đơn hàng và thời gian nhận hàng
Sản phẩm có sẵn tại cửa hàng, nhận hàng ngay thôi (cung cấp tin nhắn)

Sản phẩm có sẵn tại
cửa hàng, nhận hàng ngay
thôi (cung cấp tin nhắn)

DỊCH VỤ CLICK & COLLECT