Chọn viên kim cương hoàn hảo

Bộ lọc

Kết quả

Hình ảnh SKU Hình dạng MM (Ly) Màu sắc Độ tinh khiết Chứng nhận
DD1101030.3051051 Tròn 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3068068 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3072072 Tròn 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102030.3052052 0.00 E VVS1 Liên Hệ
DD1102020.3063063 Tròn 0.00 E IF Liên Hệ
DD1101020.3045045 Tròn 0.00 D IF Liên Hệ
DD1103030.1038039 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1101030.3052052 Tròn 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103020.3063063 Tròn 0.00 F IF Liên Hệ
DD1103030.1047047 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1104030.1040040 Tròn 0.00 G VVS1 Liên Hệ
DD1101031.3072072 Tròn 0.00 D VVS1 Liên Hệ
DD1103030.3048048 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1048048 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1041042 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ
DD1103030.1038038 Tròn 0.00 F VVS1 Liên Hệ